Häckplantor

Häckplantor prislista

Plantorna levereras barrotade förpackade i torv. Det lönar sig att blötlägga plantorna ett par timmar före planteringen genom att placer a rotsystemet i ett vattenkärl eller i ett vattenfyllt dike. Också efter planteringen måste man vattna ordentligt. .
Det blir förmånligare att plantera en häck med barrotsplantor än med krukplantor. Planteringstiden är antingen på våren före tillväxten kommer igång, eller på hösten efter att plantorna har avmognat. Det vill säga lövfällande buskar planteras före lövsprikningen eller efter att bladen fallit på hösten. Planteringen förbereds genom att gräva ett dike 50 cm djupt och lika brett. Dikesjorden förbättras med mylla, kompost eller torv och kalkas vid behov. Om marken är mycket lerhaltig måste man se till att regnvatten inte blir stående I planteringsdiket, dränera vid behov.

Plantorna planteras i rät linje med jämna mellanrum i samma djup som de har vuxit i tidigare, djupet ser man på färgskillnaden på stammen. I en frittväxande häck är plantmängden 1-3 st/m och i en klippt häck 3-4 st/m beroende på art. Planteringen vattnas ordentligt. Om man planterar häcken på våren skall en beskärning göras ca 10-15 cm över markytan eller 10 cm över tidigare förgreningsställe. Beskärningens syfte är att få en välförgrenad och tät häck. Höstplanterade häckar beskärs först nästa vår, barrträdshäckar beskärs inte alls i samband med planteringen.


Aronia i höstfärg